LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
1366 호산나 호산나 18.06.22
1365 찬양대 벧엘 18.06.22
1364 봉헌송 바이올린. 정온유 18.06.22
1363 찬양대 할렐루야 18.06.22
1362 봉헌송 피아노. 오태경 18.06.22
1361 찬양대 샬롬 18.06.22
1360 봉헌송 바리톤. 박준표 18.06.22
1359 찬양대 임마누엘 18.06.22
1358 찬양대 벧엘 18.06.15
1357 호산나 호산나 18.06.15
1356 봉헌송 M.Sop. 손정아 18.06.15
1355 찬양대 할렐루야 18.06.15
1354 봉헌송 바순. 서예진 18.06.15
1353 찬양대 샬롬 18.06.15
1352 봉헌송 오르간. 권수진 18.06.15
1351 찬양대 임마누엘 18.06.15
1350 호산나 호산나 18.06.13
1349 찬양대 벧엘 18.06.08
1348 봉헌송 클라리넷. 최가영 18.06.08
1347 찬양대 할렐루야 18.06.08
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트